flag_fr.jpgflag_en.jpgflag_sv.jpg
Home
Förskola Skolföreningen Personal
Grundskola & fritids Avgifter & anmälan Språkkurser
Röster om skolan Tisus & Högskoleprov Kontakt
Länkar    

Förskola

Heltid Onsdagar
2010-11-19-Skolbilder-23-3.JPG Smurf-Alma.JPG Bilringslek-4.JPG

I förskolan tar vi emot barn i åldrarna 1 till 4 år. Vi erbjuder en svensk-fransk eller en engelsk-fransk utbildning. De båda språken är jämställda då det i varje grupp arbetar en svensk- eller engelsktalande och en fransktalande förskollärare. Målet är att eleven ska få en trygg och stimulerande miljö att utveckla sin flerspråkighet i. Vi följer principen ”en lärare - ett språk” vilket innebär att varje lärare uteslutande talar ett och samma språk med barnet, något som skapar goda förutsättningar för utvecklingen av de båda språken.

I förskolan lägger vi fokus på ett lustfyllt och livslångt lärande. Vi utgår ifrån de värderingar och mål som finns i den svenska läroplanen. I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för hela barnet hela dagen. Fokus ligger i första hand på barnens språkliga och matematiska utveckling men även den sociala utvecklingen får stort utrymme. Genom fri lek såväl som styrda aktiviteter utvecklar barnen sina språk och sin sociala kompetens hand i hand. Utöver detta fokuserar vi på att utveckla barnens förmåga att leka och lära. Att fånga deras nyfikenhet och utveckla deras kreativitet är naturliga inslag i vardagen. All inlärning bygger på barnets egen förmåga och lust, och vi arbetar hela tiden med individen i centrum. Vi utgår från varje barns utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. Samarbete är en naturlig del av vår vardag och det faktum att alla känner alla gör att barnen känner trygghet i att aldrig behöva bli anonyma. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Vi fokuserar på följande områden i respektive åldersgrupp:

1 år

Det primära för de yngsta barnen är trygghet och omsorg. Vi strävar givetvis efter att utveckla de förmågor som nämns nedan.

2-3 år

I samling och i rutinsituationer får barnen utveckla

1) sin språkliga förmåga genom

- ramsor, fingerlekar och sånger,

- läsning och berättande,

- uppmuntran att prata och uttrycka sig samt

- arbete med enkla ordbilder, t ex barnens namn.

2) sin matematiska förmåga genom:

- ramsräkning,

- antal, att veta t.ex. hur många två är,

- bli bekanta med enkla matematiska begrepp såsom liten-stor, lika-olika, olika former,

- problemlösning, t ex att dela samt

- att känna igen tidsbegrepp som t.ex. före - efter, igår - idag – imorgon.

3-4 år

I samling och rutinsituationer får barnen vidareutveckla

1) sin språkliga förmåga genom

- att rimma, träna på att känna igen bokstävernas ljud, klappa stavelser,

- återberätta,

- göra egna berättelser och texter samt

- känna igen bokstäverna och koppla ihop bokstav och ljud.

2) sin matematiska förmåga genom

- att träna på att känna igen en talbild och koppla den till ett visst antal och en siffra,

- att fler begrepp används såsom geometriska former, mönster, symmetri,

- problemlösning genom att de får konkreta problem att lösa i vardagen eller i t.ex. mattesagor samt

- fler tidsbegrepp – veckans dagar, månader och årstider.

Genom rytmik och rörelse utvecklar vi barnens motorik, koordination och kroppsuppfattning.

I vår förskola strävar vi efter att barnen utvecklar ett intresse och en förståelse för naturen. Detta gör vi genom att vi följer naturens växlingar under de olika årstiderna. Vi studerar djur och växter i vår närmiljö och bekantar oss med olika kretslopp.

För mer information om vår utbildning hänvisar vi till svensk läroplan Lpfö98 samt skolans lokala arbetsplan.

Förskolan håller öppet måndag – fredag, kl 08.00 - 18.30. Vänligen se skolans anmälningsblankett för mer information.

Svenska Skolföreningen i Genève | 2 bis, rue de la Prulay | CH-1217 Meyrin

Tel +41 (0)22-782 65 00 | E-post svskolan.rektor@gmail.com

Copyright © 2011 Svenska Skolan i Genève | All rights reserved

Webbdesign av Sitoo

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"