flag_fr.jpgflag_en.jpgflag_sv.jpg
Home
Förskola Skolföreningen Personal
Grundskola & fritids Avgifter & anmälan Språkkurser
Röster om skolan Tisus & Högskoleprov Kontakt
Länkar    

Grundskola & Fritids

DSCN0863-2.JPG DSCN1101-2.JPG    DSCN0939-2.JPG

I grundskolan tar vi emot elever fr.o.m. det året som de fyller 4 år. Den svenska läroplanen ligger till grund för utbildningen men undervisningen sker både på svenska och franska eller engelska och franska. Vi följer principen ”en lärare - ett språk” vilket innebär att varje lärare uteslutet talar ett och samma språk med eleven, något som skapar goda förutsättningar för utvecklingen av de båda språken. Vi har även en utökad timplan i engelska. Utöver språkundervisningen fokuserar vi på matematik samt de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena. Praktisk-estetiska ämnen såsom bild, musik, drama och dans finns också med på schemat. Vänligen se aktuell kursplan i respektive ämne för mer information.

Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Med utgångspunkt i elevens bakgrund, språk och kunskaper främjar vi elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Eleverna ges möjligheter till att ta initiativ och ansvar. De ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Vi anser att kunskap kommer till uttryck i olika former som samspelar med varandra. Vårt arbete inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

I och med våra små klasser kan vi garantera en individualiserad undervisning där den enskilda eleven är i fokus. Småskaligheten gör också att vi på ett naturligt sätt har en tät kontakt med föräldrarna. Lärare, elev och föräldrar träffas två gånger per läsår för att diskutera skolgången och sätta upp mål för elevens utveckling.

Utbildningsnivån är hög och erfarenheten visar att elever från Svenska Skolan är väl rustade för fortsatt skolgång i lokala såväl som internationella skolor.

Utöver ordinarie skoltid erbjuds grundskolans elever fritidsverksamhet. På fritids lägger vi stor vikt vid den fria leken men eleverna erbjuds även aktiviteter såsom bakning, läxläsning, pyssel, bollspel, experiment och sång. Fritids stänger kl. 18.30 varje dag. I mån av plats är fritids även öppet för utomstående elever.

För mer information om vår utbildning hänvisar vi till svensk läroplan Lpo94, skolans lokala arbetsplan samt kursplanerna.

Svenska Skolföreningen i Genève | 2 bis, rue de la Prulay | CH-1217 Meyrin

Tel +41 (0)22-782 65 00 | E-post svskolan.rektor@gmail.com

Copyright © 2011 Svenska Skolan i Genève | All rights reserved

Webbdesign av Sitoo

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera"